Ga direct naar inhoud

Privacy statement

In ons privacy statement leggen wij het wat, hoe en waarom van de informatie die we verzamelen uit, wanneer u gebruik maakt van onze software of onze diensten. Wij leggen ook uit op welke specifieke manieren we die informatie gebruiken.

Definitie

INTERACTION|NEXT, leverancier van de applicatie “xential”, is zich er van bewust dat een passende verwerking van Persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. De handelswijze van INTERACTION|NEXT is vanzelfsprekend dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement wordt beschreven hoe INTERACTION|NEXT met uw Persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevensverwerkingen

1. Uitvoeren van overeenkomsten
Het verwerken van de Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om overeenkomsten met u aan te gaan. Zonder deze Persoonsgegevens is INTERACTION|NEXT niet in staat om de applicatie “xential“ aan u te leveren alsmede aan de andere verplichtingen van de overeenkomsten te voldoen.

2. Onderhouden van de klantrelatie
Voor het onderhouden van de klantrelatie vanaf het eerste contact worden uw Persoonsgegevens bewaard in applicaties van derde partijen. Daarbij moet worden gedacht aan contactgegevens, facturatiegegevens en incidentenregistratie.

3. Gebruik van de applicatie
INTERACTION|NEXT verwerkt de door u in de applicatie “xential” zelf verstrekte, en middels een aanroepende partij aan de applicatie overgedragen Persoonsgegevens. De gegevens worden opgeslagen in een versleutelde database en zijn voor een korte periode ook terug te vinden in logbestanden en backups.

4. Gebruik van de website/ e-mail
Bij gebruik van de website www.xential.com verwerkt INTERACTION|NEXT uw IP-adres en de vanaf dat adres bezochte pagina's. Een aantal gegevens worden opgeslagen in cookies. Daarnaast worden de door u in contactformulieren, dan wel via e-mail, zelf verstrekte Persoonsgegevens verwerkt.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Algemene bepalingen

INTERACTION|NEXT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

INTERACTION|NEXT maakt gebruik van de diensten van een hostingpartner. De hostingpartner heeft geen actieve toegang tot uw persoonsgegevens, maar beschikt wel over de middelen om zich er toegang toe te verschaffen. Daarnaast maakt INTERACTION|NEXT gebruik van een aantal applicaties van derde partijen waarmee de klantrelatie wordt onderhouden. Zowel met de leveranciers van deze applicaties alsook de hostingpartner is een (sub-)verwerkersovereenkomst gesloten.

Informatiebeveiliging

INTERACTION|NEXT draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter waarborging van gegevensbescherming om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijziging zo klein mogelijk te maken. Bij (het vermoeden van) een datalek voortvloeiend uit een beveiligingsincident zal INTERACTION|NEXT direct melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of bij de verantwoordelijke voor de verwerking) en indien noodzakelijk de betrokkenen hiervan op de hoogte stellen.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht bij INTERACTION|NEXT een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door INTERACTION|NEXT worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde partij. INTERACTION|NEXT zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Op verzoek kan INTERACTION|NEXT voorbeeldbrieven aanleveren waarmee van de rechten gebruik kan worden gemaakt.

Wijzigingen

INTERACTION|NEXT behoudt zich het recht voor om het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen tijdig worden gecommuniceerd via de reguliere kanalen. De laatste revisie is gedaan op 19 maart 2020.

Contactgegevens

Vragen, bezwaren en verzoeken kunnen worden gericht tot:

INTERACTION|NEXT B.V.
Oranjestraat 10
7451 CC Holten
privacy@xential.nl

Mocht u van mening zijn dat INTERACTION|NEXT uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt en INTERACTION|NEXT geen/ onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of uw verzoek, zoals hiervoor omschreven, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.